Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(77) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Những đặc điểm làm cơ sở cho chỉ dẫn địa lý “Huế” cho nón lá/Main Characteristics as Base of Geographical Indicator “Huế” for Conical Hats

Đỗ Nam, Nguyễn Hùng, Hồ Lê Thủy Dương, Trần Thị Thùy Yên, Hồ Thị Thu Thủy

Tóm tắt


Chỉ dẫn địa lý là tên gọi của một vùng, một địa điểm cụ thể, thậm chí là của một đất nước, dùng để nhận biết một sản phẩm được sản xuất chính tại địa điểm đó, mà danh tiếng, chất lượng và các đặc điểm khác của sản phẩm có được là nhờ xuất xứ địa lý. Bài này là kết quả nghiên cứu của nhóm tác giả về nguyên vật liệu, quy trình sản xuất nón lá Huế để tìm ra những đặc điểm cơ bản tạo ra những khác biệt, riêng có của nón lá Huế so với các sản phẩm cùng loại trong cả nước, làm cơ sở cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý “Huế” cho nón lá.

ABSTRACT

Geographical indicator is name of a region, of a specific place, or even, of a country, which serves to identify a product from that place. This geographical identification guarantees its reputation, qualities and other features. This paper is the results of the study by the authors on materials, production process of Huế palm leaf conical hats. Our objectives is to identify the main characteristics, diversity and specialties of Huế conical hats in comparison with the same products from the other parts of the country. This paper is scientific base for registration of geographical indicator “Huế” for conical hats.


Toàn văn: PDF