Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(77) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hồ sơ về Đội trưởng thủy quân Lương Văn Thành, hy sinh tại vùng biển Phú Yên khi chiến đấu với phỉ Thanh năm 1864/Files Regarding Leader of Marine Troop Lương Văn Thành, Killed in Phú Yên While Fighting Against Qing Bandits in 1864

Trần Viết Ngạc, Lương Văn Kiệt, Nguyễn Văn Thưởng

Tóm tắt


Trong khi đi điền dã sưu tầm tư liệu về hậu duệ Lương Văn Chánh, người đã có công khai phá đất Phú Yên, các tác giả đã tiếp cận được tại nhà ông Lương Do, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên một hồ sơ gồm 5 văn bản của liệt sĩ Lương Văn Thành. Hồ sơ này cho biết về binh nghiệp của Đội trưởng thủy quân Lương Văn Thành, sự ghi nhận công lao của ông từ triều đình đến thôn xã, khi ông hy sinh trong lúc chiến đấu với phỉ Thanh vào năm 1864.

ABSTRACT

        While we made field research to collect documents concerning Lương Văn Chánh who achieved great merits in the establishment of Phú Yên province, at the house of Lương Do at Tuy An district, Phú Yên province, we came across a set of files regarding Lương Văn Thành  who is recognized by the government as revolutionary martyr. This document tells us about the martyr’s military career and the recognition from the Court as well as from the administration board of his village for the merits of his death in the fight against the Qing bandits.


Toàn văn: PDF