Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(77) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Bàn về việc “giã” trống đồng cổ ở Việt Nam/A Comment on Beating” Ancient Bronze Drums in Vietnam

Phan Đăng Nhật

Tóm tắt


Theo tác giả, vào thời khởi nguyên, tức thời kỳ lịch sử Việt-Mường chung, chưa có từ trống đồng xuất hiện, người Việt-Mường gọi đó là “khâu”, phân biệt với “klổng” (trống). Đến khi có ảnh hưởng văn hóa Hán mới xuất hiện từ “trống đồng”, do dịch nghĩa từ “đồng cổ”. Trong kho tàng sách Hán-Nôm viết về âm nhạc chưa tìm thấy từ trống đồng.

Việc dàn dựng cách giã trống đồng (bằng chày) tại một số lễ hội trong thời gian qua là không có bằng chứng xác thực và gây hiệu ứng xấu: Một là xúc phạm di sản linh thiêng mà cha ông ta đã tôn là thần Đồng Cổ. Hai là nhanh chóng phá hoại di sản quý hiếm của dân tộc.

ABSTRACT

According to the author, in the early times when the Việt-Mường race had not been divided into separated groups yet, the Mường group and the Việt group, the word “trống đồng” [bronze drum] did not exist. The Việt-Mường group called the instrument  “khâu” and this name was to be distinguished from the name “klổng” meaning “trống” [drum]. The name “trống đồng” [bronze drum] only appeared with the arrival of the Han culture as a translation of the word “đồng cổ” [ancient bronze]. In the archive of Sino-Vietnamese documents about music the word “trống đồng” have never been found.

Staging the “beating” of ancient bronze drums (with pestles) during a number of the last festivals, consequently, cannot be justified and this may bring bad effects. On the one hand, it may be regarded as sacrelegious to the noble heritage that our forefathers looked up to as the god “Đồng Cổ”. On the other hand this action would damage those rare national antiquities.


Toàn văn: PDF