Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 3(74) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá tài nguyên và chất lượng nước lưu vực sông Hương làm cơ sở khoa học cho việc sử dụng hợp lý lãnh thổ/Assessment of Water Resources and Their Qualities of The Höông River Basin for Rational Utilization

Nguyễn Văn Cư, Nguyễn Thám, Nguyễn Hoàng Sơn

Tóm tắt


Lưu vực sông Hương nằm ở Bắc Trung Bộ với diện tích 2.830km2, đây là lưu vực sông lớn nhất trong tỉnh Thừa Thiên Huế và cũng là vùng tập trung các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị của toàn tỉnh. Song nơi đây vẫn phải chịu cảnh thiếu nước về mùa khô và ngập lụt vào mùa mưa, gây thiệt hại và khó khăn rất lớn đến cuộc sống và sản xuất của người dân, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Vì vậy, nghiên cứu, đánh giá tài nguyên và chất lượng nước trên lưu vực sông Hương làm cơ sở cho việc quy hoạch sử dụng hợp lý vùng nghiên cứu là vấn đề có ý nghĩa khoa học và thực tiễn rõ rệt. Đồng thời đây cũng là yêu cầu cấp thiết của Luật Tài nguyên nước: quản lý theo lưu vực sông.

ABSTRACT

The Hương river basin is located at the northern part of the Central Plain, this is the largest basin and it is a concentrated area of culture, social-economic and politics activities of the Thừa Thiên Huế province. However, the lack of water in dry season and flooding in rainy season causes heavy losses for living, production and social-economic development in Thừa Thiên Huế province. Hence, researching and evaluating water resources and environment in the Huong basin for rational territorial water utilization has scientific signification and reality. It is also necessary in accordance with the requirement of water law-integrated management catchment.


Toàn văn: PDF