Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(73) (2009)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on the Antiquites in the Mekong Delta (Part III)

Phạm Hy Tùng Bách

Tóm tắt


Trong bài viết này tác giả giới thiệu bốn pho tượng dẹt bằng hợp kim chì - thiếc của di chỉ Ba Thê (An Giang) bao gồm hai tượng người cưỡi ngựa (tác giả chứng minh là tượng chiến binh La Mã thổi kèn và chiến binh La Mã xung trận), một tượng võ sĩ (tác giả chứng minh là tượng võ sĩ giác đấu) và tượng con tuần lộc, một loài thú rất phổ biến ở Bắc Âu.

Về pho tượng tròn bằng đồng tư thế người quỳ do L. Malleret tìm thấy năm 1944 hiện do Bảo tàng Lịch sử Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh lưu giữ thì tác giả đưa ra một số ý kiến chứng minh đó là tư thế của người luyện Yoga chứ không phải tư thế người đang quỳ gối để xin ăn như một số nhà khảo cổ học trong và ngoài nước nhận định. Đồng thời tác giả giới thiệu thêm một pho tượng đồng khác cũng của di chỉ Ba Thê để minh họa cho ý kiến của mình rằng xưa kia do chịu ảnh hưởng văn hóa Ấn Độ nên đồng bằng Cửu Long không chỉ có những di vật liên quan đến Phật giáo, Hindu giáo mà còn có cả những tác phẩm nghệ thuật mang màu sắc triết lý Yoga.

ABSTRACT

In this article the author introduces four bas-reliefs made of an alloy of lead and tin which originate from the historical site Ba Thê (An Giang). These include two equestrian bas-reliefs (the author proves that these two depict a Roman soldier blowing his horn and another charging at the enemy in a battle), a work depicting a fighter (the author again proves this is a gladiator) and another of a reindeer, a kind of animals very popular in Northern Europe.

As to the copper statue of a man in the kneeling posture found by L. Malleret in 1944 (Now kept in the History Museum of Vietnam in HCMC) the author argues that this is the statue of a yogi in his practice, not a beggar kneeling to entreat help from others as was asserted by some Vietnamese and foreign archaeologists. Furthermore, he introduces another copper statue, also from Ba Thê, to demonstrate his opinion that since in the old days the Mekong Delta underwent the influence of the Indian culture, the place not only retains antique relics related to Hinduism and Buddhism, but also artistic works bearing the imprint of yoga.


Toàn văn: PDF