Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(87) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá môi trường cảnh quan tại các điểm di tích Huế thông qua khảo sát chất lượng nước/Evaluation the Landscape Environment at Huế Heritage Site Via the Assessment of Water Quality

Huỳnh Thị Anh Vân, Chế Hồng Hoa

Tóm tắt


Để phục vụ việc soạn thảo báo cáo định kỳ về tình trạng thực hiện Công ước Bảo vệ Di sản Thế giới tại khu di sản Huế, vừa qua Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành khảo sát thực trạng các di tích và phối hợp với Trung tâm Phân tích, Trường Đại học Khoa học Huế lấy mẫu phân tích chất lượng nước tại một số di tích. Việc phân tích mẫu nước dựa trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước QCVN 08:2008/BTNMT - chất lượng nước mặt và QCVN 09:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm.

Kết quả cho thấy:

- Chất lượng nước mặt tại hầu hết các điểm di tích đều thỏa mãn Quy chuẩn Việt Nam (loại A2, B1, B2).

- Nồng độ các kim loại nặng trong nguồn nước thấp hơn nhiều so với Quy chuẩn Việt Nam.

- Dư lượng thuốc trừ sâu tại phía đông Hộ Thành Hào và hồ Học Hải (Tàng Thư Lâu) đã vượt quá ngưỡng cho phép của Quy chuẩn Việt Nam.

- So với các điểm di tích khác thì chất lượng nước mặt tại các vị trí như khe Mụ Niệm (lăng Dục Đức) và hồ trước lăng Đồng Khánh có trị số thấp nhất (tiêu chuẩn B1, B2) theo Quy chuẩn Việt Nam.

Dựa trên kết quả khảo sát, các tác giả cũng đưa ra một số ý kiến đề xuất các cơ quan chức năng cần có các hoạt động phối hợp nhằm cải thiện môi trường và cảnh quan của khu di sản Huế, góp phần bảo vệ tính toàn vẹn và chân xác của di sản.

ABSTRACT

In the comprehensive evaluation of natural and social impacts on the Complex of Huế Monuments, the assesment on current quality state of water in and around the World Heritage site was conducted by the cooperation between Huế Monuments Conservation Center and the Analysis Center (Huế University of Sciences). This assessment was based on Vietnam national standards QCVN 08:2008/BTNMT and QCVN 09:2008/BTNMT.

The results show as follows:

- Surface water quality meets the demand of Vietnam national standards (criteria A2, B1, B2).

- Metal concentration in water is much lower than that of the standard.

- The remaining amount of pesticide at the eastern defensive moat and Học Hải Lake (Tàng Thư Pavilion) exceeds the limits of Vietnam national standard.

- Among 16 sites of the World Heritage property, surface water quality at Mụ Niệm stream (Dục Đức tomb) and the front lake of Đồng Khánh tomb have lowest values (criteria B1 and B2) compared to Vietnam nation standard. 

Based on the investigation results, authors proposed some recommendations to relevant agencies and provincial organizations for a cooperative action plans to improve the landscape environment of Huế heritage and protect its integrity and authenticity.


Toàn văn: PDF