Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(67) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Phải chăng “nạn cống vải” là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan năm 722?/Is the Compulsory Lychee Tributes the Direct Cause for Mai Thúc Loan’s Uprise Againtst the Chinese in the Year 722?

Lê Mạnh Chiến

Tóm tắt


Hầu hết các cuốn sách viết về lịch sử Việt Nam được biên soạn từ sau năm 1960 trở đi đều khẳng định việc vua quan nhà Đường bắt nhân dân Việt Nam phải gánh quả vải tươi sang cống nộp tại kinh đô Trường An của Trung Quốc là nguyên nhân dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan vào năm 722. Tác giả bài viết nêu ra nhiều cứ liệu để chứng minh “nạn cống vải” đúng là có thật dưới thời nhà Đường, nhưng đó là quả vải đặc sản của vùng Lĩnh Nam ở Trung Quốc, và được vận chuyển chủ yếu bằng sức ngựa theo hệ thống dịch trạm.

Việc khẳng định nạn cống vải là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan là một sai lầm cần phải được đính chính để bảo đảm sự trung thực của khoa học lịch sử. Đáng tiếc là cho đến bây giờ, vẫn chưa có một cơ quan hay tổ chức nào để ý đến sự việc này. 

ABSTRACT

Most of the books about the history of Vietnam written after 1960 confirm that the reason for Mai Thúc Loan’s uprise in the year 722 is the Chinese Đường Court’s demands for the Vietnamese to carry fresh lychees on foot from Vietnam to the Chinese court as a tribute from a vassal. The author puts forward a lot of documents to prove the truth of the fact that “fresh lychee tributes” were sent in to the Chinese Đường Dynasty at the time, but these tributes originated from Lĩnh Nam in China and they were transported mainly by horses through the system of horse stations.

The mistake to assert that the mentioned lychee tributes were the direct reason for Mai Thúc Loan’s uprise should be corrected to certify the truthfulness of history. It is a pity that up to the present no agencies or organizations pay due attention to this fact.     


Toàn văn: PDF