Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(67) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta

Phạm Hy Tùng Bách

Tóm tắt


Bài viết đưa ra kiến giải mới của tác giả về 4 hiện vật bằng gốm rất độc đáo của nền văn hóa Óc Eo mà cho đến nay, cả khu vực Đông Nam Á mới phát hiện được 4 cái. Các hiện vật này được các nhà nghiên cứu gọi là “chai” hoặc “bình”, nhưng theo tác giả, đó là 4 chiếc Linga được sáng tạo theo kiểu “phá cách” để phục vụ cho tín ngưỡng Phồn thực của chủ nhân nền văn hóa Óc Eo.

ABSTRACT

The writing puts forward the author’s new explanation for the 4 distinctive pottery articles of the Óc Eo culture which are the only ones to have been found in Southeast Asia so far. Researchers refer to these articles as “bottle” or “jars”. However, according to the author, they are Lingas created in a “non-conformist” style for the cult of fertility of the masters of Óc Eo civilization. 


Toàn văn: PDF