Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 1(66) (2008)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Số lượng, vị trí các cửa tối ưu của hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai và định hướng giải pháp bảo tồn/The Optimal Number and Location of Outlets for the System of Lagoon Tam Giang-Cầu Hai and Reccommendation for Solution and Preservation

Lê Văn Ân

Tóm tắt


Cửa đầm phá Tam Giang - Cầu Hai ra đời và tồn tại khách quan cùng với hệ thống đầm phá. Quá trình tiến hóa của đầm phá, các cửa luôn thay đổi về số lượng và vị trí thông với biển. Quá trình nghiên cứu cho thấy, số lượng cửa tồn tại lâu nhất, bảo đảm cho sự ổn định và hệ thống vận hành theo hướng có lợi cho con người chỉ là hai cửa mà cụ thể là cửa Thuận An với vị trí hiện nay và cửa Tư Hiền ở về phía nam.

Để ổn định đầm phá với số lượng và vị trí cửa hợp lý đã xác định thì tại đây cần thực thi nhiều giải pháp nhằm hạn chế sự phát triển cửa sông hình thước thợ, điều tiết chế độ nước sông, bảo đảm nước lưu thông qua hai cửa cân đối, bảo vệ xâm thực phá hủy bờ do sóng, nước dâng do lũ.

 ABSTRACT

Tam Giang-Cầu Hai lagoon inlet draw his first breath and exist objectively along with lagoon punner system. Door evolutionaly process tamp lagoon, quantitative change as well as position emptied marine of doors happen very often. Research prosess shown, amount of most long-term existence, guarantees to stabilisation and system operated in favour of human being trending is just 2 doors that concretely be position Thuận An door is present day and door is Tư Hiền toward south.

To stablize tamp lagoon with amount and resonable door position determined to be over here need to realize many solutions with a view to right-angled fix estuary development history restriction, adjust shalow water regime, ensure persistence runoff pass 2 doors proportionately, protect sheashore destructions erosion owing to wave, the water level risen  high owing to flood.


Toàn văn: PDF