Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(88) (2011)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài điều mới biết về bộ sách Kỹ thuật người Nam/A New Perspective On the Book Technique du peuple Annamite

Nguyễn Quảng Minh, H. van Puten, Nguyễn Mộng Hưng

Tóm tắt


Bộ sách Technique du peuple annamite (Kỹ thuật của người Nam) của Henri Oger gồm có hai phần: phần Tranh (Volume des Planches) in mộc bản tại Hà Nội vào năm 1909 và phần Văn từ (Volume de Texte) in typo ở Paris vào năm 1911. Như vậy đến nay, bộ sách này xuất bản trọn bộ vừa đúng 100 năm.

Nhân dịp này, các tác giả bài viết đã tiến hành khảo chứng về văn bản học đối với các bản gốc của bộ Kỹ thuật người Nam hiện còn, kết hợp với việc nghiên cứu các bút tích của tác giả Henri Oger, từ đó giúp cho người đọc có thêm nhiều thông tin về quá trình xuất bản, những đóng góp thật sự của Henri Oger và của nhiều người khác (cả Việt lẫn Pháp) đối với công trình quý giá này.

ABSTRACT

The book Technique du peuple annamite by Henri Oger consists of two volumes: the volume of pictures (Volume des Planches) woodblock printed in Hà Nội in 1909 and the volume of text  (Volume de Texte) typo printed in Paris in 1911. So, the entire book was published exactly 100 years ago.

On this occasion, the authors has conducted evidence check based on textual studies on the remaining original copies of the book Technique du peuple annamite combined with the study of Henri Oger’s autograph in order to provide readers with further information about the publishing process and the real contribution of Henri Oger and many others (both Vietnamese and French) to this valuable work.


Toàn văn: PDF