Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 4(63) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nam Đình Nguyễn Thế Phương, người khai sáng tờ báo Cao Đài đầu tiên/Nam Đình Nguyễn Thế Phương (1906-1978), Founder of the first Caodai weekly

Dũ Lan Lê Anh Dũng

Tóm tắt


Nguyễn Thế Phương (1906-1978), bút danh Nam Đình, làm báo tiếng Việt và tiếng Pháp ở Sài Gòn những năm 1925-1972. Ông theo đạo Cao Đài từ tháng 4/1926 tại Chợ Lớn, bảy tháng trước khi tôn giáo này chính thức công khai hóa ở tỉnh Tây Ninh. Ông sáng lập và là giám đốc tuần báo L’Action indochinoise (Hành động Đông Dương), ra mắt ngày 23/8/1928, bốn trang tiếng Pháp, nhằm bênh vực những lợi ích của các tín đồ Cao Đài. Trong lịch sử báo chí Cao Đài (1928-1975), Nam Đình chính là nhà báo tiên phong tên tuổi.

ABSTRACT 

 Nguyễn Thế Phương, alias Nam Đình, wrote for newspapers and magazines in both Vietnamese and French in Saigon during the years 1925-1972. He became a Caodaist in April 1926, i.e. seven months before the official inauguration of Caodaism in Tây Ninh province. As the founder and director of L’Action indochinoise (Indochinese Action), a four-page weekly in French with the first issue dated 23 August 1928, he aimed to protect the interests of Caodaists. Nam Đình was really a famous pioneer in the history of the Caodai press (1928-1975).