Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(65) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mùa xuân Trưng Vương/Spring of “Trưng Vương”

Tuyết Trần

Tóm tắt


Hai chị em Trưng Trắc, Trưng Nhị, hai vị nữ anh hùng đầu tiên của dân tộc Việt, phất cờ khởi nghĩa đánh đuổi Thái thú nhà Hán là Tô Định tàn ác, bóc lột dân tộc Việt. Anh hùng nghĩa sĩ theo Hai Bà Trưng nổi dậy ở nhiều nơi. Hai Bà chiếm được 65 thành trì, lên ngôi vua xưng Trưng nữ Vương, đóng đô ở Mê Linh. Về mục đích của cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, thù chồng-vì Thi Sách bị Tô Định giết-chỉ là một cái cớ được đưa ra theo thuyết Khổng giáo (tam tòng, tứ đức), nhưng trên thực chất, nếu Hai Bà chỉ vì một lý do cá nhân mà nổi dậy thì không thu phục được nhân tâm và nghĩa sĩ. Lòng dân khi ấy đã chín muồi vì oán ghét sự cai trị của nhà Hán và sự tàn bạo của Tô Định. Nhưng quan trọng hơn ý thức về bất công vật chất là ý thức về sự tự chủ, độc lập của một dân tộc có tiếng nói riêng và có văn hóa riêng của Hai Bà Trưng và dân Việt thời ấy. Hai Bà Trưng và những vị anh hùng phò tá đã nêu gương sáng và hy sinh tính mạng vì nổi dậy đấu tranh giành lại chủ quyền độc lập của dân tộc, đồng thời làm nổi bật lên một tính chất căn bản của văn hóa Việt khi ấy, đó là sự bình đẳng nam nữ, trước khi các giá trị văn hóa Việt bị thay thế lâu dài bởi các tư tưởng Nho giáo Khổng Mạnh của Tàu sau này.

ABSTRACT 

Year 40 (JC) the two sisters Trưng Trắc, Trưng Nhị, first heroins of the Vietnamese people start fighting against the Chinese governors (Tô Định of the Hán Dynasty) dominating and exploiting the Vietnamese with cruel methods.

Within a short period of time, they have been followed by the others women, mens and finally a large part of the Vietnamese people. After conquering 65 Chinese fortress, the two sisters Trưng crowned themselves and start the “Trưng Nữ Vương” reigns with Mê Linh as capital.

Tô Định finally run away to China. The goal of the subversion was not the Trưng Trắc’s husband’s mourning, killed by Tô Định as it is explain in the history books writen under the Chinese Confucius influence of that time. If it was, the two sisters Trưng couldn’t get help of the whole people.

In reality, the Vietnamese didn’t support anymore the Chinese invaders and the Tô Định’s cruel domination. But more important that the injustice feeling, the will to recover independence and auto determination of the Vietnamese people with his own culture and language motivated the Trưng Trắc’s sister revolt.

The two sister Trưng Trắc, Trưng Nhị and their combatants set the example sacrificing themselves for Independence and freedom and during the meantimes they symbolized the equality between women and men of the Vietnamese people. This spirituals values where, for a long time replaced by the Chinese’s Confucius doctrines based on the absolute sacral positions of the men: The King, the Master and the Father, also, The Father, the Husband and the Son-Women and daughters were ignored.