Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(65) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số đặc điểm sinh học của Rồng đất ở Nam Đông, Thừa Thiên Huế/Some biological charateristics of green water dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) in Nam Đông, Thừa Thiên Huế province

Ngô Đắc Chứng, Trần Thị Mai Hường, Trần Đình Việt Hùng

Tóm tắt


Rồng đất (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) là một trong những loài thằn lằn thuộc Họ Agamidae (Bộ Có vẩy, Lớp Bò sát). Theo Sách Đỏ Việt Nam (2000) loài thằn lằn này được xếp vào bậc V (Nguy cấp) cần được bảo vệ. Ở Việt Nam, chúng phân bố ở các vùng rừng núi miền Bắc, miền Trung và một số nơi ở miền Nam.

Bài báo này giới thiệu các đặc điểm sinh học của Rồng đất ở Nam Đông (Thừa Thiên Huế), có thể dùng làm cơ sở khoa học cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và gây nuôi loài thằn lằn này.

Kết quả nghiên cứu cho biết chiều dài trung bình cơ thể của Rồng đất là 195,43mm (lớn nhất là 245mm) và khối lượng trung bình là 355,27g (nặng nhất là 650g). Chúng ăn 30 loại thức ăn khác nhau, trong đó thường gặp là côn trùng (56,47%) và giun đất (24,25%). Khối lượng tinh hoàn lớn nhất vào tháng 3 và tháng 9; khối lượng buồng trứng lớn nhất vào tháng 4. Số lượng trứng đẻ ra từ 7-15 trứng và thời gian ấp trứng là 68-78 ngày.

ABSTRACT 

Green water dragon (Physignathus cocincinus Cuvier, 1829) is one of the lizards belonging to Agamidae (Squamata, Reptilia). Based on the Vietnam Data Red Book (2000), this species is arranged on V (Vunerable). In Vietnam, they distribute at forestal areas in the North, Middle and some areas of the South.

The biological characteristic of Green Water Dragon in Nam Đông (Thừa Thiên Huế province) presented in this article can be used as scientific fundamentals of biodiversified conservation and feeding this lizard.

The results show that their average length of body is 195.43mm (max. 245mm) and average weight of body is 355.27g (max. 650g). This lizard eat 30 kinds of food in which the commoly used foof is insects (56.47%) and earthworms (24.25%). The heaviest weight of the testis is in the months of March and September; the heaviest ovary is in April. The number of eggs given are in the range of 7-15 and duration of incubation is 68-78 days.