Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(65) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu bướm ngày (Leppidotera: Rhopalocera) ở vùng A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế/A study on the butterfly fauna (Lepidoptera: Rhopalocera) in A Lưới district, Thừa Thiên Huế province

Đỗ Anh Tuấn, Lê Trọng Sơn

Tóm tắt


Vùng A Lưới thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế là một vùng có tầm quan trọng về đa dạng sinh học và chuyển tiếp với Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Điền, Vườn Quốc Gia Bạch Mã và Xê Sáp (Lào). Các nghiên cứu về khu hệ bướm ngày vẫn chưa được tiến hành. Trong thời gian 2 năm 2005 và 2006, chúng tôi đã tiến hành khảo sát khu hệ bướm ngày ở vùng A Lưới.

Khu hệ bướm ngày thu thập được trong các sinh cảnh của vùng A Lưới là rất đa dạng. Tổng số 243 loài và phân loài đã được thu thập trong khoảng thời gian khảo sát. Các loài và phân loài thuộc 10 họ: Papilionidae (26), Pieridae (22), Danaidae (14), Satyridae (29), Amathusiidae (11), Libythieidae (1), Nymphalidae (46), Riodinidae (9), Lycaenidae (47) và Hesperiidae (41). Trong đó, 64 loài và phân loài được ghi nhận mới cho Thừa Thiên Huế.

Phân bố của các loài bướm chủ yếu ở rừng rậm và rừng thưa thường xanh nhiệt đới, một vài loài phân bố ở rừng tre nứa và thảm thực vật thứ sinh. Các loài được xem là chỉ thị cho sinh cảnh rừng nguyên sinh chủ yếu thuộc các họ Amathusiidae, Atyridae, Riodinidae, Lycaenidae và Hesperiidae.

Nguy cơ chính đe dọa đến các loài bướm ngày là thói quen hủy diệt chúng và sưu tập bừa bãi của con người.

ABSTRACT 

A Lưới district of Thừa Thiên Huế province is regarded as an important area of biodiversity for Phong Điền Nature Reserve, Bạch Mã and Xê Sáp National Park (Laos). However, until now no thorough studies have been carried out on the butterfly fauna in the area. In the period 2005-2006, we implement our studies on the butterflied here, collecting data concerning their diversity, distinctiveness, uniqueness and distribution.

The butterfly fauna of lowland habitats in A Lưới displays very high diversity. Some 243 butterfly species and sub-species were found in the course of my study which lasted for about 2 years. These species and sub-species belong to 10 families: the Papilionidae (26), Pieridae (22), Danaidae (14), Satyridae (29), Amathusiidae (11), Libythieidae (1), Nymphalidae (46), Riodinidae (9), Lycaenidae (47) and Hesperiidae (41). Sixty-four of the species and sub-species found were new records for Thừa Thiên Huế.

While the majority of the butterfly species recorded during the survey are typical of primary and secondary evergreen tropical seasonal forests; some others also appear in habitats of bamboo trees and other secondary vegetation. The species most liable to distinction are inhabitants of primary evergreen forest representing families such as Amathusiidae, Atyridae, Riodinidae, Lycaenidae and Hesperiidae. The main threats to them are habitant destruction and exploitation.