Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(91) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá bước đầu về sự đa dạng của các loài thực vật ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Initial evaluation on the diversity of flora in Thừa Thiên Huế province

Hồ Thị Cẩm Giang, Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, Lê Nguyễn Thới Trung, Trần Ngọc Nam, Mai Văn Phô

Tóm tắt


Thực vật Thừa Thiên Huế thuộc khu hệ thực vật nhiệt đới vùng đệm có sự giao lưu từ kỷ Đệ tam của các hệ thực vật phía Bắc và hệ thực vật phía Nam. Do vậy, thành phần thực vật ở đây rất đa dạng và có tính đặc thù rõ rệt. Bước đầu chúng tôi đã thống kê được 3.539 loài, 283 họ thuộc 7 ngành. Trong đó, ngành Hạt kín chiếm ưu thế với 3.152 loài, 218 họ tương ứng 89,06% tổng số loài, 77,03% tổng số họ. Trong khi đó ngành Quyết lá thông và ngành Cỏ tháp bút chiếm tỷ lệ thấp dưới 1%, nhưng sự hiện diện của chúng làm cho hệ thực vật Thừa Thiên Huế phong phú và đa dạng hơn.

Mặc dù số lượng, thành phần loài thực vật rất đa dạng, phong phú và phân bố ở nhiều hệ sinh thái khác nhau: núi rừng, gò đồi, đồng bằng, vùng cát ven biển, nhưng do tác động tiêu cực của các yếu tố tự nhiên và con người mà đa dạng thực vật ở Thừa Thiên Huế bị ảnh hưởng, nhiều loài thực vật trở nên quý hiếm phải đưa vào Sách đỏ Việt Nam, thậm chí có nguy cơ tuyệt chủng.

ABSTRACT

Plants of Thừa Thiên Huế belong to tropical flora buffer with the exchange from the Third Period between the northern and southern flora. Therefore, botanical ingredients there are diverse and have distinct characteristics. Initially, we have listed 3539 species, 283 families of 7 phyla. In particular, Angiospermae phylum dominate the quantity with 3152 species, 218 families respective 89.06% of all species, 77.03% of all families. Meanwhile, psilotophyta and Equisetophyta phylum have lower proportion with less than 1%, but their presence makes the flora Huế richer and more diverse.

Although the quantity and composition of plant species are diverse, abundant and distributed in many different ecosystems such as: mountains, hill, plain and coastal sandy areas. But the negative impact of natural factors and human diversity of plants that are affected, many plant species become rare and must be recorded in Vietnam Red Data Book, even risk of extinction.


Toàn văn: PDF