Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(64) (2007)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Nghiên cứu nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế và quy trình công nghệ nuôi trồng loài Xích chi/Study on the medicinal mushroom in Thừa Thiên Huế province and cultivational technological process of the red lingzhi species

Ngô Anh, Trần Đình Hùng

Tóm tắt


Đến nay, 65 loài nấm dược liệu thuộc 13 họ đã được ghi nhận ở khu hệ nấm lớn Thừa Thiên Huế. Trong đó, 20 loài đã được nuôi trồng thành công ở phòng thí nghiệm Thực vật, khoa Sinh học, trường Đại học Khoa học Huế.

Các loài nấm dược liệu được nuôi trồng trên mùn cưa gỗ Mít, Cao su, Ươi bay, Keo tai tượng và Tràm hoa vàng, có bổ sung các chất dinh dưỡng như cám 5-7%, bột bắp 2%, CaSO4 0,5%, MgSO4 0,25% và Geno-Super 0,5%.

Có 6 chủng Xích chi (Ganoderma lucidum) đã được thuần hóa và nuôi trồng thành công trên mùn cưa. Hiệu suất nuôi trồng của chúng đạt khoảng 2,6-8,4%. Quy trình công nghệ nuôi trồng trên mùn cưa trong thời gian khoảng 91-124 ngày với các điều kiện sinh thái thích hợp là: nhiệt độ cực thuận: 28-30ºC, độ ẩm không khí 90-95%, độ ẩm giá thể: 65-70% và cường độ ánh sáng: 140-400 lux.

ABSTRACT

Up to now, 65 medicinal mushroom species belonging to 13 families have been recorded in Thừa Thiên Huế macromycoflora. Twenty of them have successfully cultivated in Botanial Laboratory, Department of Biology, College of Sciences, Huế University.

The medicinal mushroom species are cultivated on sawdust of Artocapus integrifolius, Hevea brasiliensis, Scaphium macropodium, Acacia magnum, and Acacia auriculaeformis supplementing nutritious substances such as bran 5-7%, corn ear flour 2%, CaSO4 0.5%, MgSO4 0.25% and Geno Super 0.5%.

Six strains of the Red Linhzhi species (Ganoderma lucidum) are domesticated and cultivated successfully on sawdust. Their cultivated productivity is about 2.6-8.4%. Technological process of cultivation on sawdust is about 91-124 days with suitable ecological factors such as optimal temperature: 28-30ºC, air moisture: 90-95%, substratum moisture: 65-70% and light intensity: 140-400 lux.