Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 5(94) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đánh giá bước đầu về sự đa dạng của các loài động vật có xương sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế/Initial evaluation on the diversity of vertebrata in Thừa Thiên Huế Province

Nguyễn Thị Khánh Quỳnh, Lê Nguyễn Thới Trung, Hồ Thị Cẩm Giang, Trần Ngọc Nam, Mai Văn Phô

Tóm tắt


Nhằm phục vụ cho công tác sưu tập và trưng bày mẫu vật của Bảo tàng Thiên nhiên Duyên hải miền Trung, trên cơ sở tổng hợp và kế thừa có chọn lọc các kết quả nghiên cứu trước đây, bước đầu các tác giả đã thống kê được 1.448 loài động vật có xương sống thuộc 215 họ, 52 bộ của 5 lớp khác nhau trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Bình quân mỗi bộ có 4,58 họ và 33,68 loài; mỗi họ có 7,83 loài. Trong đó, lớp Cá (Osteichthyes) đa dạng nhất về thành phần với 700 loài thuộc 101 họ và 20 bộ; tiếp theo là lớp Chim (Aves) có 409 loài, 62 họ thuộc 18 bộ. Lớp Thú (Mammalia) có 147 loài, 29 họ thuộc 10 bộ. Lớp Bò sát (Reptilia) có 106 loài thuộc 17 họ và 2 bộ. Lớp Ếch nhái (Amphibia) kém đa dạng nhất với 86 loài thuộc 6 họ và 2 bộ. Như vậy có thể thấy rằng thành phần loài động vật có xương sống ở tỉnh Thừa Thiên Huế khá phong phú. Ngoài ra một số kết quả so sánh khác cũng cho thấy thành phần loài ở khu vực này có tính đa dạng cao hơn so với những vùng khác trên toàn quốc.

ABSTRACT

 For collection and exhibition of the Nature Museum Central Coast in Thừa Thiên Huế Province, the statistical results showed about 1,448 vertebrata species, 215 families and 52 orders belonging to 5 different classes: Osteichthyes (700 species, 101 families and 20 orders), Aves (409 species, 62 families and 18 orders), Mammalia (147 species, 29 families and 10 orders), Reptilia (106 species, 17 families and 2 orders) and Amphibia (86 species, 6 families and 2 orders). Among which, Osteichthyes is the highest diversity. Each order has a average value of 4.58 families and 33.68 species; and each families has a average value of 7.83 species. So, the composition of vertebrata species in Thừa Thiên Huế Province has high degree of diversity, and they have more diversity than other reasons in Vietnam. 

 


Toàn văn: PDF