Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 6(95) (2012)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

"Bằng chứng lịch sử" của Trung Quốc cho chủ quyền ở biển Đông: có thật hay thêu dệt?/“Historical evidence” of China’s sovereignty over the East Sea: Is it real or fabricated?

Phan Văn Song

Tóm tắt


Bài viết phân tích những lập luận về “bằng chứng lịch sử” của Trung Quốc đối với quần đảo Trường Sa được công bố trên trang mạng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Phân tích của tác giả cho thấy những điều gọi là “bằng chứng lịch sử” được viện dẫn từ sách sử hoặc các bản đồ cổ của Trung Quốc đều không có độ tin cậy vì chúng hoặc không còn nguyên gốc, hoặc đã bị vo tròn bóp méo cho phù hợp với yêu sách chủ quyền của họ trên biển Đông. Tất cả các tài liệu, sự kiện mà Bộ Ngoại giao Trung Quốc xem là chứng cứ hậu thuẫn cho các tuyên bố của họ thật ra lại ít nhiều phản lại các tuyên bố này. Hơn nữa, hầu như với mỗi tài liệu Trung Quốc đưa ra không truy cập được người ta có thể đưa ra một tài liệu tương ứng có thể tìm thấy trên mạng hoặc ở các thư viện nước ngoài có nội dung phản lại các tuyên bố của họ.

Tất cả những điều đó cho thấy việc Trung Quốc tuyên bố là họ có “bằng chứng lịch sử” rất nhiều và rất vững hậu thuẫn cho yêu sách chủ quyền của họ trên biển Đông, nhất là quần đảo Trường Sa, thật ra chỉ là chuyện thêu dệt chứ không phải là sự thật.

ABSTRACT

The paper analyzes the arguments about the “historical evidence” of China over Spratly islands are published on the website of the Ministry of Foreign Affairs of China. The author’s analysis shows that the so-called “historical evidence” cited from history books or ancient maps of China are not reliable because they are are either unoriginal, or being distorted to fit their claims over the East Sea. Actually, all documents and events that the Ministry of Foreign Affairs of China considered as evidence supporting their claims are more or less opposed to their statement. Moreover, almost every published Chinese document cannot be found; meanwhile, the contents of corresponding documents which can be found on websites or in foreign libraries are opposed to what they claim.

All of the above show that Chinese statement of having a lot of “historical evidence” strongly supporting their claims over the East Sea, particularly the Spratly Islands, is in fact fabricated.


Toàn văn: PDF