Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(100) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiện trạng cây xanh đô thị Huế và các giải pháp để Huế trở thành một đô thị xanh mẫu mực/Actual state of urban trees in Huế and solutions to turn it into a model green city

Trần Thị Tuyết Mai, Trần Ngọc Bảy, Trần Văn Cát

Tóm tắt


Bài viết đánh giá tổng quan về hiện trạng cây xanh đô thị ở thành phố Huế dựa theo các yếu tố: Diện tích đất cây xanh đô thị, cơ cấu cây trồng, mật độ và phối trí bố cục xanh. Kết quả cho thấy, để có thể trở thành một đô thị xanh mẫu mực, thành phố Huế một mặt cần tập trung cải tạo, chỉnh trang những khiếm khuyết của mảng cây xanh đô thị hiện tại, mặt khác, cần một quy hoạch phát triển cây xanh hợp lý, vừa bảo đảm yêu cầu của một đô thị xanh hiện đại, vừa phù hợp với những nét đặc trưng về thiên nhiên và văn hóa của vùng đất.

ABSTRACT

 The article presents an overall assessment of  current urban trees in Huế city, based on the data on the area of urban trees, plant structure, density and layout of green coordination. The results show that, in order to become a model green city, Huế city needs to compensate for the lack of urban trees and to have a reasonable plan of the growth of trees in order to meet the requirements of a modern green city and agree with natural and cultural features of an imperial city.


Toàn văn: PDF