Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(100) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Pháp Thuận có phải là tác giả bài thơ "Nam quốc sơn hà"?/Is Pháp Thuận the author of the poem "Nam quốc sơn hà"?

Phạm Võ Thanh Hà

Tóm tắt


Nam quốc sơn hà là bài thơ nổi tiếng bậc nhất trong kho tàng văn học dân tộc. Từ nhầm lẫn của nhà sử học Trần Trọng Kim đầu thế kỷ 20, rất nhiều học giả Việt Nam mặc nhiên thừa nhận đấy là sáng tác của võ tướng Lý Thường Kiệt. Với nhiều công phu tìm tòi, nghiên cứu, các Giáo sư Hà Văn Tấn, Bùi Duy Tân có cơ sở khẳng định sự ngộ nhận này. Thế nhưng gần đây, Giáo sư Lê Mạnh Thát lại muốn gắn “bản quyền” bài thơ Nam quốc sơn hà với thiền sư Pháp Thuận (915-990) thời vua Lê Đại Hành chống quân xâm lược Tống (981). Bài viết của chúng tôi không đồng tình với hướng nhận thức này bởi ngoài những lý giải cảm tính, chủ quan của Lê Mạnh Thát thì các nguồn tư liệu còn lại của nước ta sau hơn một nghìn năm không cho thấy tư cách tác giả của Pháp Thuận với bài thơ Nam quốc sơn hà; thậm chí, bài thơ ấy nhiều khả năng ra đời trước thời đại Pháp Thuận.

ABSTRACT

Nam quốc sơn hà is one of the most famous poems in the national literature. Due to the error of historian Trần Trọng Kim in the beginning of the 20th century, many Vietnamese scholars have automatically recognised that the poem was written by General Lý Thường Kiệt. As a result of scientific research conducted in many years, Professors Hà Văn Tấn and Bùi Duy Tân have a firm basis to confirm that the author of Nam quốc sơn hà is not Lý Thường Kiệt. Recently, Prof. Lê Mạnh Thát tended to attach the “authorship” of this work to Buddhist Zen Master Pháp Thuận (915-990) who lived during the resistance war against Chinese Song Dynasty during the reign of King Lê Đại Hành (according to Vietnamese Buddhist History, Volume 2, Hồ Chí Minh City Publishing House, 2001). As presented in the article, we do not have sympathy for Professor Lê Mạnh Thát’s views due to his impulsive and subjective explanations; moreover, no historical documents existing after more than a thousand years could prove Pháp Thuận’s authorship over the poem Nam quốc sơn hà; meanwhile, the poem may be composed before the times of Pháp Thuận.


Toàn văn: PDF