Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển, S. 2(100) (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Vài điều cần trả lời sau khi đọc bài "Khởi nghĩa Mai Thúc Loan-năm khởi đầu và kết thúc" của GS Phan Huy Lê, trên báo điện tử Văn hóa Nghệ An ngày 18/02/2013

Lê Mạnh Chiến

Tóm tắt


Trong bài viết “Khởi nghĩa Mai Thúc Loan - năm khởi đầu và kết thúc”, GS Phan Huy Lê đã tìm cách chứng minh cụm từ “Khai Nguyên sơ” mà sử liệu Trung Hoa ghi là năm xảy ra cuộc khởi nghĩa của Mai Thúc Loan chính là năm thứ nhất của niên hiệu Khai Nguyên (713-741) thời nhà Đường, từ đó, ông cho rằng cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bùng nổ và thắng lợi từ năm 713, giành độc lập cho đất nước trong 10 năm (713-722).

Trong bài viết này, dựa vào các bộ tự điển lớn của Trung Quốc, tác giả đã chứng minh “Khai Nguyên sơ” nghĩa là những năm đầu của niên hiệu Khai Nguyên chứ hoàn toàn không phải là năm thứ nhất của niên hiệu này.

Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan bị quân xâm lược nhà Đường đánh bại vào năm 722 như sử sách đã ghi nhận là điều đáng tin. Hẳn là lực lượng của cuộc khởi nghĩa đã được xây dựng và tồn tại trước đó một thời gian, nhưng là bao lâu thì sách sử lại không cho biết. Nhưng không thể vì thiếu sử liệu, thiếu bằng chứng mà chúng ta lại bịa đặt ra những sự kiện vẻ vang để tô vẽ mình và lừa dối cả dân tộc, hôm nay và mai sau.

ABSTRACT

SOME RESPONSES AFTER READING THE ARTICLE “Mai Thúc Loan Uprising - the year of starting and ending”

(By Professor Phan Huy Lê on the Nghệ An Culture online newspaper on 18 February, 2013)

In the article “Mai Thuc Loan Uprising - the year of starting and ending”, Professor Phan Huy Lê has sought to prove the phrase 開元初 (beginning of Kaiyuan era) in Chinese historical records was the first year of the Kaiyuan era (713-741) in the Tang Dynasty, which was also the year of Mai Thúc Loan Uprising, then he included that the uprising broke out and succeeded in the year 713, regaining the national independence for 10 years (713-722).

In this article, based on large Chinese dictionaries, the author proves that “開元初” means the first years of the Kaiyuan era, obviously not the first year of that era. 

The fact that Mai Thúc Loan Uprising were defeated by the Tang Dynasty in 722 as told by historical records is reliable. Possibly, the forces of the uprising had been built and existed earlier, but historical books do not say the duration of the preparation. In the author’s opinion, the lack of historical documents and evidence does not mean that we can make up glorious events to sing our praise and deceive the whole nation, now and in the future.


Toàn văn: PDF