S. 9(107) (2013)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Bóng dáng chúa Nguyễn Hoàng trên đất Huế/The image of Lord Nguyễn Hoàng in Huế Tóm tắt PDF
Phan Thuận An 3
Sự dung hợp tam giáo trong tín ngưỡng thờ cúng âm hồn/The reconcilement of three religions in the belief of worshipping the souls Tóm tắt PDF
Phạm Tấn Thiên 11
Bảo tồn và phát huy những đặc điểm và giá trị của tín ngưỡng thờ mẫu ở Nam Bộ trong quá trình hội nhập Tóm tắt PDF
Trần Hồng Liên 17
Đôi điều lạm bàn về 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ'/Some talk on the painting 'Trúc Lâm Đại sĩ xuất sơn chi đồ' (The Mahasattva Trúc Lâm coming out of the mountain) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Minh 30
Lược khảo văn bản “An Nam quốc thư”/A brief examination on the text of “National letters of Annam” Tóm tắt PDF
Võ Vinh Quang 61

TRAO ĐỔI

Cớ sao đổi tên chim én thành chim nhạn?/The problem of renaming “chim én” (swallow) into “chim nhạn” (wild goose) Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Chiến 72
Sách Việt kiệu thư trong con mắt giới sử học đương đại (Nhân những băn khoăn của ông Hồ Bạch Thảo, cũng nhân tin sắp thành lập Viện Khổng Tử ở Việt Nam) Tóm tắt PDF
Nguyễn Huệ Chi 85
Thêm một đoạn kết vào bài viết về sách Việt kiệu thư/An additional ending to the article on Việt kiệu thư Tóm tắt PDF
Nguyễn Huệ Chi 100
Trả lời vắn tắt về “văn tịch” và “thư tịch”/A brief answer about “book documents” and “bibliography” PDF
Hồ Bạch Thảo 103

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Góp phần tìm hiểu về Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh/A contribution to learning about Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh Tóm tắt PDF
Đinh Văn Tuấn 105
Lê Quýnh (1750-1805) Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 115

TƯ LIỆU

Cuộc tranh luận giữa nhóm Tôn Trung Sơn với Lương Khải Siêu về dân quyền, dân chủ, sở hữu ruộng đất/The debate on civil rights, democracy and land ownership between Sun Yat-sen and Liang Qi Shao factions Tóm tắt PDF
Hồ Bạch Thảo 130
Niên biểu Hồ Biểu Chánh (1884-1958)/A chronological record of Hồ Biểu Chánh (1884-1958) Tóm tắt PDF
Huệ Khải 135
Tổng mục lục tạp chí Nghiên cứu và Phát triển năm 2013/An overall index of the Magazine for Research and Development in 2013. PDF
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 148