S. 6(113) (2014)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Tư tưởng chống “giặc nội xâm” của Trần Quốc Tuấn trong Dụ chư tỳ tướng hịch văn/The thoughts of struggling against “internal enemies” of Trần Quốc Tuấn in Dụ chư tỳ tướng hịch văn (Proclamation to the officers) Tóm tắt PDF
Nguyễn Phạm Hùng
Những phát hiện mới về lăng của Hoàng đế Minh Mạng và nguồn gốc của thước Lỗ Ban triều Nguyễn/New findings about Minh Mạng royal tomb and the origin of Lu Ban ruler under the Nguyễn Dynasty Tóm tắt PDF
Lê Vĩnh An, Nguyễn Tiến Bình
Núi sông xứ Huế qua Ô Châu cận lục/Mountains and rivers in Huế in Ô Châu cận lục Tóm tắt PDF
Phan Thuận An
Biên lực trong sinh tồn/The vitality of peripheral areas Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thông

TRAO ĐỔI

Lê Triệu có thực sự nhìn thấy linh cữu Hoàng đế Quang Trung? (Đọc lại một bài thơ của Lê Bật Triệu viết về Quang Trung Nguyễn Huệ)/Did Lê Triệu really see Emperor Quang Trung’s coffin? (A review on a Lê Bật Triệu’s poem about Quang Trung Nguyễn Huệ) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tùng
Nhan đề gốc của “Truyện Kiều”/Original title of “The tale of Kiều” Tóm tắt PDF
Đinh Văn Tuấn

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Hoàng giáp Nguyễn Khắc Niêm (1889-1954) xuất thân và những chặng đường hoạt động/Dr. Nguyễn Khắc Niêm (1889 - 1954): His origin and career Tóm tắt PDF
Trung Sơn
Noi theo đạo nhà/Following family’s moral principles Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Viện
Tản mạn về “16 chữ vàng” của “cụ Hoàng”/Some thoughts on “16 golden words” of “Dr. Hoàng” Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Dương
Quanh chuyện ba lần lên Trại Đưng/About the story of “three times going up Đưng prison camp” Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Phi
Đi tìm mộ Thầy, từ thực tế đến tiểu thuyết/A search for the father’s grave, from reality to fiction Tóm tắt PDF
Nguyễn Khắc Phê

TƯ LIỆU

Bách Việt và quá trình nam tiến của người Bách Việt (Suy ngẫm từ công việc gom nhặt đồ rơi của người Bách Việt)/Bách Việt groups with the process of going South (Reflecting from the collection of  the Bách Việt’s collection of remainder) Tóm tắt PDF
Kiều Quang Chẩn