S. 2(119) (2015)

KỶ NIỆM 100 NĂM SINH GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015)

Mục lục

KỶ NIỆM 100 NĂM SINH GIÁO SƯ NGUYỄN ĐỔNG CHI (1915-2015)

Lời tòa soạn/Editorial Note PDF
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 2
Đôi nét về sự nghiệp của Giáo sư Nguyễn Đổng Chi (06/01/1915-20/7/1984)/Some features of Professor Nguyễn Đổng Chi’s Career PDF
Hy Tuệ 3
Học giả Nguyễn Đổng Chi-tấm gương sáng của trí thức Việt Nam thế kỷ XX/Scholar Nguyễn Đổng Chi, a shining example of Vietnamese intellectuals in the twentieth century Tóm tắt PDF
Trần Hữu Tá 5
Đọc lại Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam từ một quan niệm rộng về hiện thực trong truyện cổ tích/Reviewing A Treasure Chest of Old Vietnamese Stories from a broad conception of reality in fairy tales Tóm tắt PDF
Chu Xuân Diên 12
Nguyễn Đổng Chi - nhà sưu tầm, khảo cứu văn học dân gian từ thực tiễn đến lý luận/Nguyễn Đổng Chi, the collector and researcher of folk literature - from practice to theory Tóm tắt PDF
Hồ Quốc Hùng 25
Những đóng góp của Nguyễn Đổng Chi vào việc nghiên cứu thể loại văn học dân gian Việt Nam/The contribution of Nguyễn Đổng Chi to the research of Vietnamese folklore genres Tóm tắt PDF
Trần Thị An 38
Giáo sư Nguyễn Đổng Chi từ Việt Nam cổ văn học sử đến Sơ thảo lịch sử văn học Việt Nam/Professor Nguyễn Đổng Chi, from History of Ancient Vietnamese Literature to First Draft of Vietnamese Literary History Tóm tắt PDF
Trần Thị Băng Thanh 54
Làng Ba-na trong sách Người Ba-na ở Kon Tum của Nguyễn Kinh Chi - Nguyễn Đổng Chi/Bahnar village in the book Bahnar people in Kon Tum by Nguyễn Kinh Chi - Nguyễn Đổng Chi Tóm tắt PDF
Nguyên Ngọc 62
Phạm Xuân Nguyên. Không phải truyện cổ tích (Đọc lại Túp lều nát của Nguyễn Đổng Chi)/Not a fairy tale (Reread The Tattered Hut by Nguyễn Đổng Chi) Tóm tắt PDF
Phạm Xuân Nguyên 70
Ký ức thuở thiếu thời/Remembrances of my youth PDF
Đoàn Thị Tịnh 78
Một vài ký ức về anh tôi/Some remembrances of my late elder brother PDF
Nguyễn Hưng Chi 88