S. 3(120) (2015)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Tìm hiểu địa văn hóa miệt vườn Nam Bộ/Learning about the geoculture of the countryside in Southern Vietnam Tóm tắt PDF
Lê Công Lý 3
Cái ché trong đời sống văn hóa của người Cơ Tu và vai trò của nó trong “mạng lưới trao đổi hàng hóa miền xuôi-miền ngược”/The “jar” in cultural life of Cô Tu ethnic minority people and its role in the “lowland-highland barter network” Tóm tắt PDF
Trần Kỳ Phương 14
Nguồn hàng và thương phẩm của Quảng Bình trong sự phát triển thương mại Đàng Trong thế kỷ XVI-XVIII/Product sources and merchandise in Quảng Bình Province with the development of trade in Cochinchina during the 16-18th centuries Tóm tắt PDF
Vũ Thị Xuyến 31
Phố Hiến trong hệ thống cảng thị Sông Đàng Ngoài thế kỷ XVII-XVIII: Tư liệu và nhận thức mới/The role of Phoá Hieán in the system of riverine ports in Tonkin in 17-18th centuries: New data and new light on an early modern city of Vietnam Tóm tắt PDF
Đỗ Thị Thùy Lan 41
Một bước tìm về nguyên tác Truyện Kiều: Khảo luận về các thành ngữ “Rút dây động rừng” và “Tai vách mạch rừng” (Tiếp theo) Tóm tắt PDF
Lê Mạnh Chiến 71
Một loại hình sắc phong thời chúa Nguyễn/A type of royal decree under the reign of the Nguyễn Lords Tóm tắt PDF
Võ Vinh Quang 99

TRAO ĐỔI

Tản mạn văn hóa tranh luận/Some thoughts on the culture of debate Tóm tắt PDF
Trần Văn Chánh 107
Đôi điều trao đổi về bài viết “Trở lại vụ án Lệ Chi viên” của tác giả Nguyễn Công Lý/Some opinions on the article of “A review of the Lệ Chi viên case” by Nguyễn Công Lý Tóm tắt PDF
Trần Đình Ba 124

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Học giả Nguyễn Đổng Chi và công trình Địa chí văn hóa dân gian Nghệ-Tĩnh/Scholar Nguyễn Đổng Chi with his work of Monograph of folk culture in Nghệ-Tĩnh Tóm tắt PDF
Phạm Quang Ái 129
80 năm, tiếng kêu, lời vọng, chữ khắc (Đọc Túp lều nát, phóng sự của Nguyễn Đổng Chi)/Eighty years of a cry, an echo and inscribed words (On reading “The Tattered Hut”, a reportage by Nguyễn Đổng Chi) Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thanh Xuân 142

TƯ LIỆU

Sự biến thất thủ kinh đô Huế qua Lô Giang tiểu sử và Cai dư kỷ thực/The fall of the capital city of Huế through Lô Giang tiểu sử và Cai dư kỷ thực PDF
Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển 150