S. 5(131) (2016)

Một số tư liệu về việc tìm hiểu Châu bản triều Nguyễn trước cách mạng tháng tám 1945

Mục lục

Chuyên đề sử liệu Việt Nam MỘT SỐ TƯ LIỆU VỀ VIỆC TÌM HIỂU CHÂU BẢN TRIỀU NGUYỄN TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG TÁM 1945

Lời toàn soạn PDF
  3
Lời người dịch PDF
  5
Tài liệu lưu trữ của các Hoàng đế An Nam và lịch sử An Nam (Bản dịch) PDF
  9
Nguyên bản sách Les archives des Empereurs d'annam et l'histoire Annamite. PDF
  42
Danh sách các ảnh minh họa trong sách Les archives des Empereurs d'annam et l'histoire Annamite. PDF
  75
Về bản chế văn phong vương của vua Gia Khánh phong cho vua Gia Long. PDF
  94
Phiên âm và dịch nghĩa bốn văn bản chữ Hán (Trong tác phẩm Les archives des Empereurs d'annam et l'histoire Annamite). PDF
  114
Phụ lục
 
Một tư liệu về cuộc triển lãm năm 1941. PDF
  122
Trích dịch cuốn Đông Dương trong quá khứ của Paul Boudet PDF
  125
Bài báo "Người đẹp ngủ trong rừng: Tài liệu lưu trữ của các Hoàng đế An Nam" của S.S.E. PDF
  143
Bài báo "Tài liệu lưu trữ của các Hoàng đế An Nam" của H.A. PDF
  145
Bài báo "Paul Boudet" của André Masson. PDF
  152
Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về việc thành lập Nha lưu trữ và Thư viện Đông Dương. PDF
  155
Nghị định của Toàn quyền Đông Dương về việc bổ nhiệm Paul Boudet làm Giám đốc Nha lưu trữ và Thư viện Đông Dương. PDF
  158