S. 7(133) (2016)

Mục lục

Chuyên đề sử liệu Việt Nam DƯƠNG SỰ THỦY MẠT

(Tập một: Từ năm Đinh Mùi 1847 đến năm Nhâm Ngọ 1882)
 
Lời toàn soạn PDF
  3
Vài nét về tác phẩm Dương sự thủy mạt PDF
  5
Dương sự thủy mạt (bản dịch tiếng Việt) PDF
  14
Nguyên tác Hán văn
  74