S. 5(139) (2017)

Mục lục

Chuyên đề sử liệu Việt Nam NAM HÀNH KÝ ĐẮC TẬP

Lời toàn soạn PDF
  3
Lời người dịch PDF
  5
Bài tựa tập "Nam hành ký đắc" của Bùi Huy Bích
  8
Bài tựa thứ hai của Ninh Tốn
  9
Lời tựa cho "Nam hành ký đắc tập" của Thần Khê Phạm Thiên Nhất
  11
Bài tựa của tác giả "Nam hành ký đắc tập"
  12
Quyển Một - Nghị luận tầm nguyên
  13
Quyển Hai - Thi văn toản yếu
  20
Quyển Ba - Thư trát loại
  61
Quyển Bốn - Khách thứ ngẫu thành
  73
Nguyên tác Hán văn PDF
  100