S. 1(72) (2009)

Mục lục

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Tác động của cơ chế tuyển chọn đến hoạt động nghiên cứu và triển khai của các địa phương/Impact of Regulation of Selection Mechanism on Research and Development Activities in Provincial Localities Tóm tắt PDF
Đỗ Nam 3-16
Kết nối mô hình thủy văn-thủy lực để mô phỏng và dự báo lũ lụt cho lưu vực hệ thống sông Hương/Combining Hydrography-Hydraulics for Modelling and Forecasts of Floods in Basin of Perfume River System Tóm tắt PDF
Hoàng Văn Lai, Nguyễn Việt và các cộng sự 17-24
Ảnh hưởng của cơ chất đến một số đặc điểm sinh học và năng suất của chủng giống nấm Linh chi nuôi trồng ở Thừa Thiên Huế/Effects of Substrates on Biological Characteristics and Yeild of the Strain of Lingshi Mushroom in Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Lê Đình Hoài Vũ, Trần Đăng Hòa 25-32

MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI

Một số đặc điểm sinh trưởng của cá Ong căng ở đầm phá và vùng ven biển Thừa Thiên Huế/Some Characteristics of Growth Process of Ong căng (Terapon jarbua Forsskal, 1775) in Lagoons and Inshore Zone of Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Võ Văn Phú, Biện Văn Quyền 33-38

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Cách ăn Tết của người đạo Cao Đài/The Way Caodaists Celebrate the Lunar New Year Tóm tắt PDF
Dũ Lan Lê Anh Dũng 39-46
Tô phở Bắc và đọi bún bò Huế trên bình diện văn hóa đối chiếu/“Phở” of the North and Beef Noodle of Huế as Compared Under a Cultural View Tóm tắt PDF
Bùi Minh Đức 47-56

CỔ VẬT VIỆT NAM

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long (Phần III)/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta (Part Three) Tóm tắt PDF
Phạm Hy Tùng Bách 57-70
Đôi điều về minh văn trên gốm sứ (Phần 2: Một vài minh văn đáng chú ý)/About the Inscriptions on Vietnamese Ceramics (Part 2: Some Attention-catching Inscriptions) Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Minh, Nguyễn Mộng Hưng 71-93

TRAO ĐỔI

Trả lời bài viết của ông Nguyễn Quảng Tuân "Về việc so sánh các bản Kiều cổ của ba vùng Nam, Bắc và Huế"/An Answer for Nguyễn Quảng Tuân’s Article "A Comparison Between the Old Versions of Poetry Book Kiều from the South, the North and Huế" Tóm tắt PDF
Nguyễn Thế, Phan Anh Dũng 94-101

TƯ LIỆU

Khâm định An Nam kỷ lược, quyển XIII/The Military Archives of the An Nam Campaign (By Order of the Emperor - Khâm định) Tóm tắt PDF
Nguyễn Duy Chính 102-118