S. 5(70) (2008)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Di sản văn hóa Huế với 15 năm hội nhập/Huế Cultural Heritage: 15 Years of Integration Tóm tắt PDF
Phan Thanh Hải 3-19
Cùng với cộng đồng bảo vệ di sản: Biện pháp thực hành tốt từ dự án Nhã nhạc/Preserving the Heritages with Cooperation from the People: Effective Measures Drawn from Project for Court Music Tóm tắt PDF
Lê Thị Minh Lý 20-25
Diện mạo truyện kể dân gian Thừa Thiên Huế/A Description of Tales Native to Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Lê Văn Chưởng 26-31
Vài ý kiến về vấn đề xác định thành phần dân tộc Tà ôi, Pa cô ở Thừa Thiên Huế/Some Opinions About the Composition of Ethnic Groups Tà ôi and Pa cô in Thừa Thiên Huế Tóm tắt PDF
Trần Nguyễn Khánh Phong 32-43

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Đa dạng thành phần loài cá ở hệ thống sông Truồi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế/Biodiversity on Species Composition of the Ischthyofauna in Truồi River, Thừa Thiên Huế Province Tóm tắt PDF
Võ Văn Phú, Nguyễn Thanh Đăng 44-52
Nguyên nhân cái chết của vua Quang Trung/The Cause of King Quang Trung’s Death Tóm tắt PDF
Bùi Minh Đức 53-64

CỔ VẬT VIỆT NAM

Tìm hiểu cổ vật đồng bằng Cửu Long - Bài 4: Về một loại "Tiền Phù Nam" và mệnh giá của nó/A Study on the Antiquities in the Mekong Delta. Old Coins Discovered in Mekong Delta - Article 4: A Kind of "Funan Currency" and Its Value Tóm tắt PDF
Phạm Hy Tùng Bách 65-74
Đôi điều về minh văn trên gốm sứ - Phần I: Những điểm chung cần sáng tỏ/About the Inscriptions on Vietnamese Ceramics - Part 1: Some General Need-to-be-clarrified Issues Tóm tắt PDF
Nguyễn Quảng Minh, Nguyễn Mộng Hưng 75-87

TƯ LIỆU

Nam Hải chư đảo lịch sử địa danh khảo luận (Tiếp theo)/A Study on History of Geographical Names of Islands in South China Sea (Continued) Tóm tắt PDF
Phạm Hoàng Quân 88-105
Văn khắc tại mộ Thiện Khanh Võ tướng quân/Inscription on Tombstone of Thiện Khanh Võ tướng quân Tóm tắt PDF
Lê Nguyễn Lưu 106-114
Danh mục các loài chim Việt Nam (Latinh-Việt-Pháp-Anh-Hán)/Nomenclature of Birds in Vietnam (Latin-Vietnamese-French-English-Chinese) Tóm tắt PDF
Trần Văn Chánh 115-122