S. 1(60) (2007)

Mục lục

VĂN HOÁ - LỊCH SỬ

Miếu Long Thuyền: Lịch sử, hiện trạng và giải pháp/Long Thuyền shrine: its history, present condition and solution Tóm tắt
Phan Thanh Hải 3-11
Đi tìm một mảnh khuyết sử qua Khâm định An Nam kỷ lược (Phần II)/Searching for a missing part of Vietnamese history through the book “Khâm định An Nam kỷ lược” (Part II) Tóm tắt
Nguyễn Duy Chính 12-28
Cổ vật Champa ở Bảo tàng Guimet/The Champa antiquities in the Guimet museum Tóm tắt
Trần Đức Anh Sơn 29-33
Tín ngưỡng thờ nữ thần ở Bà Rịa-Vũng Tàu/Goddess worship in Bà Rịa-Vũng Tàu province Tóm tắt
Nguyễn Thanh Lợi 34-42

KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG

Cây Kơnia đượm tình Tây Nguyên/The Kơnia, the symbolical tree in the high-lands of Central Vietnam Tóm tắt
Võ Quang Yến 43-48
Sự tạo thành chất hữu cơ khi thả các loại bèo trong các môi trường nước thải khác nhau ở Thừa Thiên Huế/Synthesis of organic compounds in the process of applying some duckweek species into different environments of waster-water in TTH province Tóm tắt
Trương Văn Lung 49-53
Đánh giá tác động của thiên tai đến khu vực Chân Mây-Lăng Cô/An assessment of the impact of natural disasters upon the area of Chân Mây-Lăng Cô Tóm tắt
Nguyễn Việt, Lê Văn Thu và cộng sự 54-67

ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT

Phan Bội Châu và “Việt Nam quốc sử bình diễn ca”/Phan Bội Châu and his plain verse of Vietnam’s national history Tóm tắt
Lê Nguyễn Lưu 68-78
Nghề cá ở Đồng Tháp Mười xưa và nay/Fishery in Đồng Tháp Mười Plain in the past and at the present time Tóm tắt
Lê Công Lý 79-89

TRAO ĐỔI

Trả lời ông Lê Thành Lân về mấy nhận xét ông đã nêu ra trong bài viết về Truyện Kiều/An answer to Mr.Lê Thành Lân on his comments in an article about the tale of Kiều (Truyện Kiều) Tóm tắt
Nguyễn Quảng Tuân 90-93

TƯ LIỆU

Đi tìm dấu vết Giám mục Bá Đa Lộc/Tracing bishop Pigneau De Béhaine Tóm tắt
Tuyết Trần 94-107