Chi tiết về Tác giả

Xuân, Mai Văn

  • S. 3(68) (2008) - MÔI TRƯỜNG - SINH THÁI
    Lượng giá giá trị kinh tế chủ yếu của phá Tam Giang/Evaluation of the Main Economic Values of Tam Giang Lagoon
    Tóm tắt  PDF