Chi tiết về Tác giả

Đầu, Nguyễn Đình

  • S. 5(76) (2009) - BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM
    Thử nhận xét về “An Nam đại quốc họa đồ”/Some Remarks on “An Nam đại quốc họa đồ” (A Map of Great An Nam)
    Tóm tắt  PDF