Chi tiết về Tác giả

Thanh Nhung, Nguyễn Thị

  • S. 3(80) (2010) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Kết quả nghiên cứu bước đầu về thiên địch chân khớp trên cây Thanh trà ở Thừa Thiên Huế/The Result of the Surveys on Enemies of Damaging Insects on Thanh trà Pomelo in Thừa Thiên Huế Province
    Tóm tắt  PDF