Chi tiết về Tác giả

và Phát triển, Tạp chí Nghiên cứu