Chi tiết về Tác giả

Hùng, Trần Đình

  • S. 5(64) (2007) - KHOA HỌC VÀ ĐỜI SỐNG
    Nghiên cứu nấm dược liệu ở Thừa Thiên Huế và quy trình công nghệ nuôi trồng loài Xích chi/Study on the medicinal mushroom in Thừa Thiên Huế province and cultivational technological process of the red lingzhi species
    Tóm tắt