Chi tiết về Tác giả

Thuận, Trần Phước

  • S. 4(63) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Soạn giả Mộng Vân, người sáng tác kịch bản cải lương nhiều nhất Việt Nam/Complier Mộng Vân-An author who wrote the greatest number of “Cải lương” [Folk opera native of southern Vietnam]
    Tóm tắt
  • S. 5(64) (2007) - ĐẤT NƯỚC - NHÂN VẬT
    Sư Nguyệt Chiếu với sự nghiệp nhạc lễ cổ truyền Nam Bộ/Most venerable Nguyệt Chiếu with his contributions to the ritual music of South Vietnam
    Tóm tắt