Nhân lực Khoa học xã hội, S. 5 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÂY DỰNG “VĂN HÓA HÒA BÌNH” – ĐIỀU KIỆN CHO SỰ TỒN TẠI CỦA LOÀI NGƯỜI TRONG THẾ GIỚI ĐƯƠNG ĐẠI

NGUYỄN ĐẮC LÝ

Tóm tắt


Bài viết đã nghiên cứu, luận giải và làm rõ khái niệm, nội dung của văn hóa hòa bình, sự cần thiết của việc xây dựng văn hóa hòa bình vì sự tồn vong và phát triển của xã hội loài người là việc làm có ý nghĩa rất quan trọng và cấp bách đối với nhân loại hiện nay.


Toàn văn: PDF

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X