Nhân lực Khoa học xã hội, S. 4 (2013)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Đào tạo nhân lực phục vụ cho phát triển nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay

PHẠM HỒNG MẠNH

Tóm tắt


Bài viết đánh giá thực trạng nhân lực trong khu vực nông nghiệp, nông thôn Việt Nam trong thời gian vừa qua, tìm ra những hạn chế, yếu kém của nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, trên cơ sở đó, đưa ra một số giải pháp, chính sách nhằm cải thiện chất lượng đời sống ở khu vực nông nghiệp, nông thôn trong giai đoạn tới

Toàn văn: Không đề

Nhân lực Khoa học Xã hội; ISSN: 0866-756X