Tạp chí Triết học, S. 10 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Mối quan hệ giữa các nền văn hóa, văn minh trong kỷ nguyên toàn cầu từ cách tiếp cận triết học

Nguyễn Tấn Hùng

Tóm tắt


Bài viết nêu bản chất của những mâu thuẫn giữa các nền văn hóa, văn minh; sự khác nhau giữa tôn giáo và văn minh; nguyên nhân của sự xung đột giữa các tôn giáo, sắc tộc, giữa các cộng đồng dân tộc, tác giả đã đi đến khẳng định rằng, sự phát triển của văn hóa, văn minh không những không làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các cộng đồng xã hội, mà trái lại, còn là điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Giải quyết mối quan hệ giữa các nền văn hóa, văn minh trong bối cảnh toàn cầu hóa đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu luôn cần đến cách tiếp cận triết học, bởi chính cách tiếp cận này cho chứng ta thấy được cả mặt tích cực lẫn tiêu cực của một quá trình - tiếp thu những thành tựu văn hóa, văn minh nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP