Tạp chí Triết học, S. 10 (2006)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quá trình chuyển biến tư tưởng ở Huỳnh Thúc Kháng

Trần Thị Hạnh

Tóm tắt


Xuất thân khoa bảng, đỗ đạt cao, nhưng Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947) có một cái nhìn khá mới mẻ với thời cuộc. Ông tiếp thu tư tưởng yêu nước của cá nhà Nho trong lịch sử, song cũng đi tìm cái mới, cái tiến bộ trong các học giả yêu nước của Trung Quốc, trong lịch sử Duy Tân tự cường của Nhật Bản, trong văn hóa tư sản phương Tây. Quá trình thành lập và hoạt động trong phong trào Duy Tân, làm Viện trưởng Viện Nhân dân đại biểu, chủ bút báo Tiếng Dân, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó chủ tịch liên hiệp kháng chiến, Chủ tịch Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam là quá trình Huỳnh Thúc Kháng luôn đi tìm cái mới, những giá trị mới để mang lại độc lập, tự do, dân chủ cho dân. Mặc dù sự phát triển tư tưởng ở Huỳnh Thúc Kháng cũng chứa đựng những mâu thuẫn, nhưng ông đã vượt lên những mâu thuẫn đó để có thể tiến kịp tư tưởng thời đại. Đó là điểm khá nổi bật và khác biệt trong tư tưởng của ông

Toàn văn: PDF

Triết học/Philosophy ISSN: 0866-7632

VietnamJOL is supported by INASP