Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Khuông Việt Quốc sư đối với đất nước trong buổi đầu độc lập tự chủ và văn bản bài từ khúc điệu Nguyễn lang quy

Nguyễn Công Lý

Tóm tắt


Bài viết khẳng định vai trò cùng đóng góp to lớn của Khuông Việt Quốc sư đối với vương triều Đinh (968-980), Tiền Lê (981-1009) trong buổi đầu độc lập tự chủ, phục hưng những giá trị văn hóa tinh thần truyền thống của dân tộc: giúp vương triều xây dựng đất nước (đối nội và đối ngoại); hoằng dương Phật pháp, gắn kết Phật giáo với dân tộc, tạo nên một Phật giáo Đại Việt nhập thế; để lại một đoạn Ngữ lục, bài Kệ thị tịch và một bài Từ khúc. Bài viết còn bàn lại về năm sinh của Thiền sư, nêu ra văn bản bài Từ khúc đúng như diện mạo của lối chính thể theo điệu Nguyễn lang quy với 47 chữ.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100