Tạp chí Khoa học, T. 14, S. 8 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biển Đông và chính sách của Trung Quốc dưới góc nhìn quan hệ quốc tế

Nguyễn Đăng Khoa

Tóm tắt


Tình hình Biển Đông từ đầu thế kỉ XXI đến nay luôn được xem là một điểm nóng của thế giới tiềm ẩn nhiều nguy cơ xung đột. Nguyên nhân chính xuất phát từ các hành động và chính sách của Trung Quốc tại khu vực này. Bài viết sẽ phân tích chính sách của Trung Quốc tại Biển Đông dưới góc nhìn của một vài học thuyết địa – chính trị và quan hệ quốc tế, cụ thể là “Thuyết chuyển giao quyền lực” và “Thuyết cường quốc Biển”.


Toàn văn: PDF

Tạp chí của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh ; ISSN: 1859 -3100