Chi tiết về Tác giả

Hoa, Chử Kim Vietnam Financial Times