Tạp chí Thông tin Khoa học và Công nghệ, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hiệu quả bước đầu của một số mô hình ứng dụng tiến bộ KH&CN trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng vùng gò đồi ở Quảng Bình

Lưu Văn Lộc

Tóm tắt


HQ

Toàn văn: PDF