Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

BẢN CHẤT VÀ NỘI DUNG CỦA GIÁO DỤC NHÂN VĂN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY

Nguyễn Văn Huyên

Tóm tắt


Giáo dục nhân văn là giáo dục vì lý tưởng cao đẹp nhất mà loài người mong muốn, nhằm những mục đích cao đẹp – mục đích của chính mình và mục đích của xã hội. Tư tưởng nhân văn đối với việc phát triển con người Việt Nam trong tương lai đã được Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam gìn giữ và không ngừng phát huy.

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429