Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

QUY TRÌNH QUẢN LÝ - ĐÀO TẠO NGÀNH QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG

Lê Thị Vân

Tóm tắt


Quy trình quản lý đào tạo là quá trình liên tục làm hoàn thiện chương trình đào tạo. Quy trình này ở cấp đại học có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của kinh tế – xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế không có nhiều trường đầu tư đúng mức đến công việc này. Trong khuôn khổ bài viết, tác giả tập trung tìm hiểu lý thuyết phát triển chương trình đào tạo đại học, qua đó đề xuất quy trình và đưa ra một số kiến nghị về công tác phát triển chương trình đào tạo tại ngành Quan hệ công chúng và Truyền thông, Trường Đại học Văn Lang

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429