Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHỆ ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỢI CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Mai Bình Dương

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ ảnh hưởng của đầu tư công nghệ đến khả năng sinh lợi của các ngân hàng thương mại Việt Nam. Nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng của năm ngân hàng thương mại tại Việt Nam trong 5 năm (từ năm 2011 đến năm 2015). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các ngân hàng tăng cường mức độ đầu tư cao vào công nghệ sẽ có lợi nhuận sau thuế trên tổng tài sản (ROA) và lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) gia tăng hơn so với các ngân hàng thương mại ít chú trọng đầu tư công nghệ

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429