Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, S. 6 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

XÁC THỰC VÀ ĐỊNH DANH AN TOÀN - CÔNG NGHỆ U2F

Tống Hùng Anh

Tóm tắt


Tên người dùng/mật khẩu là cơ chế xác thực cho các dịch vụ dựa trên Internet - nhưng không an toàn! Chúng tôi chỉ ra cơ chế xác thực và định danh mới tập trung vào khả năng sử dụng và bảo mật nhờ công nghệ xác thực hai yếu tố có thể sử dụng ở mọi nơi, công nghệ U2F của Hiệp hội Công nghiệp xác thực mở được gọi là Liên minh FIDO (Fast IDentity Online Alliance)

Toàn văn: PDF

Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429