S. 10 (2018)

Sô này có nhận diện thương hiệu mới của VLUNI

Mục lục

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

CƠ CHẾ KIỂM SOÁT QUYỀN LỰC Ở NƯỚC TA HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Nguyễn Xuân Tế 01

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ GIÁO DỤC VÀ VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÁN BỘ QUẢN LÝ TRONG VIỆC ĐỔI MỚI GIÁO DỤC VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Công 05
TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ TRONG XÂY DỰNG CHUẨN MỰC ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP Ở VIỆT NAM HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Lê Thị Hiền, Phan Ngọc Vượng 12
HỌC TẬP PHONG CÁCH TƯ DUY HÀI HÒA, UYỂN CHUYỂN, CÓ LÝ CÓ TÌNH CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH Tóm tắt PDF
Lê Đức Thọ 23
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP NHÀ QUÂN SỰ LỖI LẠC, NHÀ SỬ HỌC TÀI BA Tóm tắt PDF
Nguyễn Văn Đức 30

KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CÔNG NGHỆ SINH HỌC THỜI KỲ CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0 Tóm tắt PDF
Trần Minh Tâm 35
MÔ HÌNH THAM CHIỂU KIỂU OSI CHO ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY CÔNG CỘNG Tóm tắt PDF
Tống Hùng Anh 43
ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ ĐẤT NGẬP NƯỚC VỚI SỰ THAM GIA CỦA CỎ NĂNG (ELEOCHARIS DULCIS) ĐỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI NUÔI TÔM CÔNG NGHIỆP Tóm tắt PDF
Lê Thị Kim Oanh 51
MỘT CÁCH TIẾP CẬN VIỆC CẤP PHÁT TÀI NGUYÊN MÁY CHỦ ẢO THEO THỜI KHÓA BIỂU TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC Tóm tắt PDF
Bùi Minh Phụng 61

KHOA HỌC GIÁO DỤC

QUẢN LÝ DẠY HỌC TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THEO ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC STEM Tóm tắt PDF
Hà Thị Kim Sa 66
MỘT VÀI SUY NGHĨ VỀ VỊ THẾ NGƯỜI THẦY TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY Tóm tắt PDF
Lê Thu Hằng 72
VAI TRÒ VĂN HÓA NỀN VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HỌC CÁC MÔN HỌC ĐẠI CƯƠNG Ở KHOA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VÀ TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC VĂN LANG Tóm tắt PDF
Lê Thị Vân 79
PHÂN TÍCH LỖI SAI CỦA SINH VIÊN VIỆT NAM KHI VIẾT CÁC THỂ LOẠI TIỂU LUẬN HỌC THUẬT Tóm tắt PDF
Phạm Thị Thùy Trang 85

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

ĐÔ THỊ DI SẢN - NỀN TẢNG XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH MỚI PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG Tóm tắt PDF
Trần Thị Mỹ Diệu 95
VỀ ĐẠO ĐỨC TRONG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH Tóm tắt PDF
Phan Huy Xu 104
HỆ THỐNG TƯ PHÁP THÂN THIỆN ĐỐI VỚI BỊ CAN, BỊ CÁO LÀ NGƯỜI DƯỚI MƯỜI TÁM TUỔI TRONG TIẾN TRÌNH CẢI CÁCH TƯ PHÁP TẠI VIỆT NAM Tóm tắt PDF
Nguyễn Hữu Thế Trạch 114
GIAN LẬN TRONG PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN TÍN DỤNG CHỨNG TỪ: MỘT BÀI HỌC Tóm tắt PDF
Tôn Nguyễn Trọng Hiền 124
VĂN HÓA ĐỌC CỦA SINH VIÊN TẠI THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG Tóm tắt PDF
Trần Thị Nga 131


Tạp chí Khoa học Đại học Văn Lang, ISSN: 2525-2429